Vi ger dig koll på rapporterna.

Omvärld

Här är insikterna ur rapportfloden

Techtrender, kolinlagring, heta investeringar och nya proteiner. Det är något av innehållet i de rapporter som publicerats den senaste tiden.

Artikeln uppdaterades: 3 december 2020. Missa inga kommande rapportinsikter  – signa upp på AGFO Weekly

Om potentialen för sötlupin

Axfoundation undersöker i sin rapport potentialen för odling av sötlupin i Sverige. Rapporten lyfter fram att lupin har stor potential inom såväl livsmedelsproduktion som användning i foder. Sötlupinens höga proteinhalt gör den till ett alternativ till soja. Sötlupin och åkerböna kan ersätta soja i både livsmedel och i foder, med potentiellt minskade kostnader för lantbrukare med produktionsdjur. Samtidigt behövs det mer växtförädling på moderna, intressanta och högavkastande baljväxtsorter som mognar snabbt och därmed passar för det svenska odlingsklimatet. Rapporten lyfter också fram att det råder brist på en storskalig infrastruktur i Sverige för att ta hand om baljväxter generellt som ska användas till livsmedel.
→ Läs mer och hämta rapporten här


Morgondagens måltidsturism

Vad påverkar svensk besöksnäring och måltidsturism under de kommande åren? Visit Swedens nya rapport  ”Trendrapport 2020 – Måltidstrender” vill ge inspiration till utveckling av kommunikation, nya produkter och tjänster. → Hämta rapporten här


Mänskligheten vid ett vägskäl

Biologisk mångfald har länge levt i skuggan av klimatfrågan, men allt fler inser att de två är sammanflätade och lika viktiga att jobba med. I september 2020 släpptes den femte FN-rapporten om biologisk mångfald, som visar att inget av de 20 mål som antogs 2010 har nåtts. Sex av målen är delvis uppfyllda. Dock tar nästan alla länder i världen nu steg för att skydda den biologiska mångfalden. → Läs rapporten här


Så påverkar krisen framtidens matsystem

Vad kan krisen innebära för innovation, hållbarhet, investeringar och företag i framtidens matsystem, efter corona? AGFO har ställt frågor till ett hundratal företagm intervjuat ett trettiotal aktörer och dragit insikter av den analysen. → Hämta rapporten här


Vill se satsning på forskning och innovation

Enligt livsmedelsstrategin ska den totala livsmedelsproduktionen öka och skapa tillväxt och sysselsättning samt bidra till en hållbar utveckling i Sverige. Sweden Food Arenas innovations- och forskningsagenda är livsmedelssektorns svar på hur detta ska ske. → Hämta agendan här


Insikter om klimatarbetet

Konsultfirman Macklean definierar två tydliga linjer i sin rapport om livsmedelsbranschens klimatpåverkan. De ser ett växande krav på produkter med lågt klimatavtryck, samt en potential för kostnadsbesparingar i livsmedelsföretagen. → Hämta rapporten här


Europeisk agri-foodtech 2020

European Agri-FoodTechs investerarrapport för 2020 pekar på nya typer av jordbrukssystem, e-handel, robotar – både på gården och i leveranskedjan, och innovativ foodtech med alternativa proteiner inräknade. → Hämta rapporten här


Svenskarnas vegetariska val

Vegobarometern är en undersökning av svenskarnas benägenhet att välja vegetarisk mat under åren 2016-2019. Den är gjord av Mistra Sustainable Consumptions forskningsprogram.  → Hämta rapporten här

Lönsamt med algodling i Sverige

Kan algodling bli en ny lönsam industri i Sverige? Forskningen bakom en ny studie pekar på intäkter långt över kostnaderna för en storskalig algodling. → Hämta rapporten här


Matjättens framtidsrapport

Icas senaste rapport fokuserar på tre områden som de menar gör matsystemet mer hållbart: ökad mångfald på fälten, hållbar växtbaserad mat och ökad produktion i Sverige. → Hämta rapporten här


Det lägger vi på tallriken

Vad äter vi i Sverige, och hur äter vi? Det söker denna årliga rapport svar på. Bland årets trendrätter syns vegetariskt, poké bowl och sushi. → Hämta rapporten här

Investeringar i agtech

Agfunders senaste rapport ”2020 Farm Tech Investment Report” visar på kraftigt ökade investeringar i startups, speciellt sådana som hitta lösningar för lokala livsmedel och livsmedelssäkerhet. Läs rapporten här

Vem är framtidens bonde?

Hur ser lantbrukarens situation ut idag och hur har förutsättningarna förändrats sedan 1990-talet? 40 lantbrukare ger sin bild i denna rapport från SLU. Hämta rapporten här


Stor potential för svenskt växtbaserat protein

Det finns ett stort intresse för växtbaserade proteinprodukter baserade på svensk råvara. Det menar denna rapport från konsultfirman Macklean. Hämta rapporten här


Techtrender

Välkända futuristen Amy Webb har ett helhetsperspektiv på tech och omfamnar de flesta branscher – även jordbruk och livsmedelsindustrin. Rapporten pekar ut lantbruket som en sektor som påverkas stort av datainsamling och prediktiv analys. Hämta rapporten här


Sorter att satsa på för framtiden

I takt med ett förändrat klimat ändras även odlingsförutsättningarna. Hushållningssällskapet har släppt en rapport över sorter som föreslås för grönsaksodling i norra Sverige. Hämta rapporten här


Cirkulär ekonomi

Näringsdepartementet bör ges i uppgift att etablera en nationell strategi för att Sverige ska bli världsledande i resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Det är ett av budskapen i denna slutrapport från IVA. Hämta rapporten här


Investeringar i agtech och foodtech

Oro minskar investeringarna i agtech- och foodtechbolag, det visar Agfunders investerarrapport för 2019. Investeringarna i foodtech och agtechföretag globalt sett minskade förra året med nästan 5 procent jämfört med rekordåret 2018. Totalt uppgick investeringarna till 19,8 miljarder dollar, motsvarande 193 miljarder kronor. Vi sammanfattar innehållet här


Trender inom artificiell intelligens

CB Insights rapport har inte fokus på mat, men AI generellt. De listar de nio största trenderna inom artificiell intelligens under 2020. Deepfake, AI trojaner och kvantum AI är tre av dem. Hämta rapporten här


Resurseffektiv livsmedelssektor

Rapporten fokuserar på hur den svenska livsmedelssektorn ska verka för att bli ledande inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Att mäta och rapportera sitt matsvinn och matavfall på nationell nivå lyfts till exempel fram. Hämta rapporten här

 

Näringsvärden i växtbaserat vs kött

En rapport från Food Climate Research Networks har granskat näringsinnehållet i växtbaserade livsmedel, såsom Quornburgare och Beyond Burger, jämfört med en vanlig hamburgare. Slutsats: det går inte att säga om de nya eller traditionella produkterna är mest hälsosamma. Hämta rapporten här


Sveriges matavfall per bransch

Rapporten levererar de senaste matavfallsiffrorna för olika branscher. Det som sticker ut är dagligvaruhandelns siffra för 2018. Från att tidigare ha varit ett estimat baserat på kommunernas avfallsinsamling, SCB:s företagsregister och plockanalyser i butik, är det nu livsmedelsbutikernas egna inrapporterade siffror som redovisas. Det betyder att matavfallssiffran får dagligvaruhandeln tredubblades jämfört med 2016 års siffra – från 30 000 ton till 100 000 ton 2018. Hämta rapporten här


Så ska svenskt jordbruk bli fossilfritt

”Det här är världsunikt. Det är inte ett självplågeri att gå över till fossilfritt, det är bra för Sverige och här är jordbruket en nyckelspelare”, så sade Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige (där 21 branscher ingår), vid lanseringen av lantbrukets egen fossila färdplan. I den finns mål att lantbrukets drivmedel, torkning och värme till 2030 är fossilfritt. För att nå dit behövs exempelvis en premie för att den som ställer om inte ska missgynnas ekonomiskt jämfört med att fortsätta köra på fossil diesel. Hämta färdplanen härOm inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv

Här jämförs produktionssätten på groddar, gröna blad och odlad svamp i Sverige, till exempel vertikalodling av bladgrönt. Rapporten konstaterar att det är mycket hög energiåtgång för att producera bladgrönt i slutna system, och att näringen vi får ut inte står i paritet med energiåtgång. Hämta rapporten här


Vägen till en klimatpositiv framtid

Ska Sverige nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045 krävs inte bara stora utsläppsminskningar men också kompletterande åtgärder. Tre inriktningar pekas ut som dessa åtgärder: Ökad kolsänka i skog och mark, avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) samt utsläppsminskningar i andra länder. Totalt finns potential att minska koldioxidutsläppen med 10,7 miljoner ton per år i Sverige mot 2045.

Skapa incitament för att öka användning av fånggrödor och mellangrödor, agroforestry, energiskogsodling, beskogning och återvätning av torvmark lyfts fram. Enligt utredningen kan utsläppen från jordbruket inte helt upphöra eftersom det rör sig om biologiska processer. Beställd av regeringen 2018.  Hämta rapporten härSå når Sverige miljömålen

Fem rapporter från industri-, transport-, energi-, jordbruks- och samhällssystemet har blivit en samlad från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Kunskapen om skogen och jordbrukets bidrag till kolinlagring i växande biomassa och i marken behöver ökas, skriver rapportförfattarna. Hämta rapporten härOm gmo-debatten i svensk media

Inom ramen för forskningsprogrammet Mistra Biotech har en ny rapport tagits fram med fokus på gmo-debatten i svensk media 1994-2017. Hämta rapporten här

Nya produkter från kålväxter

En betydande andel av trädgårdsprodukter lämnas idag på fält eller rensas bort. Kålväxter har potential som ny råvara i olika mat. Det kan skapa nya produkter och ge bättre resursutnyttjande, öka självförsörjningsgraden och ge ökad lönsamhet för odlare, enligt SLU-rapporten. Hämta rapporten härFärdplan för att nå klimatmålen

Rapportförfattarna, bland dem forskaren Johan Rockström, har identifierat de 36 mest gångbara lösningarna för att halva utsläppen av växthusgaser till 2030 och fokuserar på sex sektorer: energi, industri, transport, bygg, naturbaserade lösningar och matkonsumtion.

Beräkningar visar att så kallade naturbaserade lösningar har kapacitet att lagra nio miljarder ton koldioxid årligen från 2030. Minskad konsumtion av rött kött och processad mat till förmån för mer baljväxter och grönsaker samt minskat svinn pekas ut som vägar för att minska utsläppen inom maten. (Bygger på Eat Lancet-rapporten från 2019).  Hämta rapporten här


Mer foder från matsvinn och restprodukter

Störst potential att använda svinn som foder finns i livsmedelsindustrin, hos grossister och lager, enligt Jordbruksverkets rapport. Det är ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan och sårbarheten. En förmedling som underlättar logistiklösningar och kan förmedla kunskap skulle kunna minska praktiska hinder. Ladda ner rapporten här.


Prognos: Jordbruket i EU de kommande tio åren

Samhället och människor efterfrågan kommer fortsätta påverka jordbruket kommande år, enligt EU-kommissionens rapport från december 2019. Det rör allt från hälsa, ursprung, tillgänglighet, miljö- och klimatmässiga aspekter och djurvälfärd. Lokalt, ekologiskt, gmo-fritt väntas öka. Läs hela rapporten här


European Green Deal

Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent 2050, enligt målet för den gröna given, Green Deal, som presenterades i slutet av 2019. De gröna näringarna är viktig i omställningen, enligt EU-kommissionen. Under våren ska kommissionen lägga fram en strategi, ”Från jord till bord” som ska bidra till att bevara den biologiska mångfalden, ta itu med klimatförändringarna och öka andelen ekologisk odling, bland annat.
Läs faktabladet om Den europeiska gröna given och biologisk mångfald samt om färdplanen för en cirkulär ekonomi där mat ingår.

Tipsa gärna om fler rapporter – mejla oss! 

Fler rapporter:


Rapporterna som ger dig koll

2019: Vi guidar till svenska och internationella rapporter med fokus på framtidens matsystem.


Matiga trendrapporter siar om 2020

Vi sammanfattar 11 trendrapporter med fokus på mat.

Poddarna med fokus på framtidens mat

Svenska och internationella podcasts som rör sig i gränslandet mat, lantbruk, tech och framtid.

Profilernas bästa bok- och filmtips

21 profiler tipsar om böcker och filmer att satsa på.

💚 Vill du hålla koll på framtidens matsystem och dess möjligheter? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev AGFO Weekly, signa upp här

fossilfri matproduktionGröna givenLRFMatlustnaturbaserade lösningarRapportersötlupin

Tipsa oss

Mejla

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!