Klimat och biologisk mångfald måste gå hand i hand, menar Torbjörn Ebenhard vid SLU.

Intervju

”Klimat och biologisk mångfald måste gå hand i hand”

Att arbeta med klimatfrågan utan att ha en strategi för biologisk mångfald kan vara kontraproduktivt. Det menar experten Torbjörn Ebenhard som ger tips om hur företag kan jobba med biologisk mångfald.

Klimatkrisen är på allas läppar, men biologisk mångfald är minst lika viktig.

– Klimatfrågan har trängt ut biologisk mångfald. Men vi måste jobba med båda integrerat annars finns risken att göra stor skada om klimatåtgärder genomförs utan att tänka på biologisk mångfald. Lösningar för klimat ska också beakta biologisk mångfald och vice versa, säger Torbjörn Ebenhard.

Han är forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald vid SLU samt expert i den svenska delegationen som var med under förhandlingarna av IPBES globala mångfaldsrapport som släpptes i våras (se faktaruta).

Därför hindras biologisk mångfald i Sverige

Svårt för företag

Det är inte helt enkelt för företag som vill jobba med biologisk mångfald idag. För klimatet finns koldioxidekvivalenter som alla kan använda och förstå oavsett bransch eller land. Någon liknande måttstock finns inte för biologisk mångfald.

– Problemet är att vi inte ens vet vad som är tillräckligt för att ha en hållbarhet inom biologisk mångfald. Vi har inte definierat vad det innebär, säger han och efterlyser enklare definitioner för att få till en utvärdering och mätning som alla kan förstå.

Torbjörn Ebenhard

Faktum är att häromveckan lanserades ett index för jordbruket som ett sätt att mäta biologisk mångfald. Målet är att förbättra marknad, produktion och vad vi äter samtidigt, enligt Biodiversity International som ligger bakom indexet.

Tre sätt att bedöma

De flesta vet att biologisk mångfald är viktigt, men kanske inte exakt varför.
– Luften vi andas, vattnet vi dricker. All mat vi äter kommer från levande växter och djur och syret skapas genom fotosyntesen. Det är basalt för människan att ha den biologiska mångfalden omkring oss, säger Torbjörn Ebenhard.

Läget i Sverige

På global nivå hotas en miljon växt- och djurarter av utrotning. Men hur är läget i Sverige? Enligt Torbjörn Ebenhard finns det tre sätt att bedöma den biologiska mångfalden för att få en bra lägesbild; Att titta på antalet rödlistade arter, statusen för livsmiljöerna i art- och habitatdirektivet och att titta Naturvårdsverkets miljömål.
– Vi måste vara lika oroade över den lokala utrotningen även fast de arterna inte är hotade på andra ställen i världen. Idag är en femtedel av artstocken i Sverige rödlistad och vi kan konstatera att det inte står så bra till med den biologiska mångfalden. Vi vet också att vi har förlorat många sorter, både på djur- och växtsidan, som gamla spannmålssorter, vars genetiska variation är viktig att ha kvar, säger Torbjörn Ebenhard.

Betande djur krävs

Art- och habitatdirektivets rapporter om olika livsmiljöer visar att en hög andel har dålig eller otillräcklig bevarandestatus. Orsakerna är väldigt olika.

– På global nivå är intensifiering av matproduktionen ett av de stora hoten mot biologisk mångfald. I Sverige är hotet främst igenväxning av ängs- och hagmarker i odlingslandskapet där betande djur krävs för att upprätthålla de naturvärdena, säger Torbjörn Ebenhard.

I skogen handlar förlusten av biologisk mångfald om intensifiering av brukandet och att gamla skogar huggs ned. I hav och sötvatten är det främst föroreningar och övergödning som påverkar negativt.

Idag når vi inte de nationella miljömålen som bland annat handlar om ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv.

Det hindrar mångfalden

Enligt Torbjörn Ebenhard hindras biologisk mångfald i Sverige idag bland annat av att den politiska ledningen har lagt mycket krut på klimatfrågan men för lite på biologisk mångfald. Även brist på styrmedel och lagar samt att befintliga styrmedel leder åt fel håll nämner han liksom att olika näringar måste koordinera sig och inte jobba i stuprör.

Torbjörn Eberhards råd till företag som vill börja jobba med biologisk mångfald:

🦠 Titta inte på globala mål utan börja lokalt. Se vilken biologisk mångfald som finns och hur verksamheten påverkar positivt eller negativt.

🗣️ Ta kontakt med lokala biologer, föreningar eller länsstyrelsen och kommun och prata om effekten av det verksamheten gör.

📝 Börja prioritera vad du vill ändra på. Det går inte att jobba med allt, bestäm några områden, sätt upp mål att mäta och arbeta med.

📣 Redovisa vad du gör. Var tydlig med det och visa att du är ett föredöme. Att ha ledartröjan på är positivt.

👐 Dela det med branschen i övrigt. Man når en större uppskattning hos konsumenter om man delar med övriga branschen.

Läs också:


Tema: Klimatmärkning

Här kan du läsa alla våra artiklar, spaningar och rapporter om klimatmärkning.

Intervju: Så kan marknadens gynna biologisk mångfald

Johan Rockström: ”Vi håller på att misslyckas”

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är kortfattat variationsrikedomen bland levande organismer och ekosystem. Det omfattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem, enligt FN:s definition. Mångfalden ligger till grund för upprätthållandet av funktioner och processer i ekosystemen och påverkar bildandet av ekosystemtjänster som pollinering.

Närmare en miljon arter av växter och djur hotas av utrotning, enligt en rapport från mellanstatliga organisationen IPBES, den biologiska mångfaldens motsvarighet till Klimatpanelen. Rapporten är en summering av flera års forskning.

Orsaken till utvecklingen är: förändrad användning av land och hav, direkt utnyttjande av arter, klimatförändringar, miljöförstöring samt invasiva arter.

Källa: IPBES, SLU, Torbjörn Ebenhard

💚 Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev med spaning, nyheter och global eventkalender, signa upp gratis här

biodiversitetbiologisk mångfald

Frida Jonson

Grundare och innehållsansvarig AGFO. Lantbruksjournalist.

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!